הסדר נושים בהליך פשיטת רגל וחדלות פירעון

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל וחדלות פירעון

הסדר נושים בפשיטת רגל מאפשר לחייב ולנושיו לסיים את ההליך במהירות, במידה ויצליחו להגיע להסכמה. את הבקשה יש להגיש באמצעות עורך דין פשיטת רגל לממונה להליכי חדלות פירעון אשר יציג לנושים את הצעת הסדר.

האם הסכם נושים הוא מחייב?

הסדר נושים בפשיטת רגל שאושר על ידי בית המשפט הוא הסכם מחייב, המסיים את הליך פשיטת הרגל וחדלות פירעון ומעניק לחייב הפטר מחובותיו. חייב שהוצא לו צו כינוס נכסים יכול לפנות לקבלת הסדר עם נושיו. ניתן לגבש הסדר נושים לפני הכרזה על החייב כפושט רגל, או לאחר מכן. את הפנייה לקבלת הסדר נושים יש להפנות למנהל המיוחד שמונה להליך חדלות פירעון של החייב, ואם עדיין לא מונה מנהל מיוחד, יש לפנות אל הממונה על הליכי חדלות פירעון.

איך מגישים בקשה להסדר נושים?

שלב ראשון: הגשת ההצעה

הגשת הצעה למנהל המיוחד או לממונה על הליכי חדלות פירעון. ההצעה צריכה לכלול את אחוז החוב שישולם במסגרת ההצעה, את מועד התשלום כולל מספר התשלומים, וכן ערובות לכך שהחייב יעמוד בתנאי התשלום. המנהל המיוחד יעביר לנושים הודעה בדבר הבקשה להסדר, ההודעה תכלול העתק של ההצעה, מסמך המפרט את ממצאי בדיקתו של המנהל או הנאמן לגבי נכסיו, התנהלותו, הכנסותיו ויכולת ההחזר של החייב, וכן את עמדתו של הנאמן לגבי הצעתו של החייב. כמו כן, יצרף המנהל הממונה זימון לאסיפת נושים שתדון בהצעה.

שלב שני: אסיפת נושים

על מנת לאשר את הסדר הנושים, על החייב לקבל הסכמתם של רוב המשתתפים באסיפת הנושים, אשר סך החובות המגיעים להם הוא לפחות 75% מכלל חובותיו של החייב. נושה שלא יכול להגיע לאסיפה יכול להעביר את עמדתו ביחס להסדר הנושים בפשיטת רגל שהציע החייב לנאמן לא פחות מיום לפני קיום האסיפה, באמצעות טופס 14 בתוספת אימות חתימתו על ידי עורך דין. באסיפה ניתן לקיים משא ומתן בנוגע להסדר נושים בפשיטת רגל, וניתן לשנות את ההצעה בהסכמת החייב והנושים. במידה ויש בכך צורך, ניתן לקיים מספר אסיפות.

שלב שלישי: אישור הסדר נושים

הנושים יכולים לאשר את הצעתו של החייב במידה ורוב הנושים המשתתפים באסיפה מקבל את ההצעה, בכפוף לכך שאותו רוב מחזיק בלפחות 75% מסך חובותיו של פושט הרגל. במקרים מיוחדים בית משפט רשאי לאשר הסדר נושים אותו קיבל רוב המחזיק ב 50% מסך חובותיו של פושט הרגל.

אישור בית המשפט

כדי שהסדר נושים בפשיטת רגל וחדלות פירעון יקבל תוקף חוקי, עליו להיות מאושר על ידי בית המשפט. על פי רוב, בית המשפט אינו נוטה להתערב בהחלטות הנושים. יחד עם זאת, במקרים בהם בית המשפט יסבור כי הסדר הנושים בפשיטת הרגל התקבל תוך חריגה בוטה מן הנהלים והכללים, או שאינו לטובת כלל הנושים, יראה בית המשפט לנכון להתערב ולבטל את ההסכם.

דיון בבית המשפט

לאחר שהסדר נושים בפשיטת רגל וחדלות פירעון מאושר על ידי אסיפת הנושים, מציג אותו המנהל המיוחד לבית המשפט, ובית המשפט קובע מועד לדיון. במהלך הדיון מוזמנים הנושים לומר את דברם, כאשר הם רשאים לשנות את דעתם. כמו כן, בדיון בבית המשפט ידווח המנהל המיוחד על התנהלותו של החייב עד כה. לעיתים עלול לחלוף זמן רב בין מועד הצגת ההסדר לבית המשפט ובין מועד הדיון. אם הסדר בפשיטת רגל מאושר על ידי כל הנושים, ניתן לבקש את אישורו של ההסדר על ידי בית המשפט ללא דיון.

מהם העילות לביטול הסדר נושים?

בית משפט רשאי לבטל הסדר בפשיטת רגל כל עוד ביטול ההסדר אינו פוגע בנושים. ביטל ההסכם יכול להיות בגין עילות שונות כגון מקרים בהם החייב כשל בביצוע תשלומים במועדם, מקרים בהם המשך קיומו של ההסדר עלול לפגוע במי מן הנושים, או מקרים בהם מתברר לבית המשפט שההסדר הושג במרמה. עם ביטולו של הסדר נושים בפשיטת רגל, יוכרז החייב כפושט רגל.

יתרונותיו של הסדר נושים

הסדר נושים מאפשר זירוז הליכים עבור כל הצדדים, כמו כן, עבור הנושים, הסדר בפשיטת רגל מאפשר להם לקבל חלק מכספם בהתאם למשא ומתן שהם מנהלים מול החייב. עבור החייב, הסדר נשים מאפשר הימנעות מהגדרתו כפושט רגל, ויחד עם זאת הסרת המגבלות הנהוגות עבור פושטי רגל. עבר מערכת בתי המשפט, הסדר בפשיטת רגל מקל על העומס וריבוי התיקים העומדים לדיונים.

ערעור על הסדר שהסכימו עליו הנושים 

ניתן לערער על הסדר נושים שאושר תוך 30 יום מאישורו. את הערעור יש להגיש לבית המשפט העליון. לשם הגשת הערעור מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לפשיטת רגל וחדלות פירעון.

 הסדר נושים – פיתרון טוב לכל הצדדים

בין אם אתם חייבים חדלי פירעון, או נושים שחוששים לכך שלא יקבלו את כספם מחייב שהפך לחדל פירעון, הסדר נושים בפשיטת רגל מהווה אפשרות לפתרון בעייתכם על הצד היותר טוב. אין פירושו של דבר שתקבלו את כל כספכם, שכן החייב נמצא במצב של חדלות פירעון, אך הסיכוי להגיע לפשרה שתיטיב עמכם גבוה יותר בהסדר נושים. בהליך ההסדר מנהלים הצדדים משא ומתן אלו עם אלו, וכל צד עושה את הפשרות והוויתורים אותם הוא יכול להרשות לעצמו, כך יכול להתאפשר הסדר שיועיל לכולם, עד כמה שניתן. כמו כן, הסכם נושים בפשיטת רגל מאפשר לצדדים לסיים את ההליך במהירות האפשרית, וכך הנושים לא נדרשים להמתין זמן רב לקבלת מה שניתן מחובם, והחייב יכול להמשיך לנהל את חייו ללא המגבלות המוטלות על פושטי רגל.

חובת דיווח והתנהלות הולמת

אין לפנות לנושים ולהציע להם הסדר ללא יידוע של המנהל המיוחד ובית המשפט. כמו כן, לכל אורך התהליך על החייב לפעול בתום לב, בגלוי, תוך שיתוף פעולה עם המערכת ועל פי הנהלים. בית המשפט רשאי לאכוף ביצועו של הסדר שאושר, ועמידה של החייב בתשלומים שנקבעו לו מעלה את הסיכוי לאישור ההסדר על ידי בית המשפט.